Облік доходів спеціального фонду

Розпорядниками коштів спеціального фонду є керівники бюджетних уста­нов, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями.

Планування доходів і видатків спеціального фонду здійснюється в одному і тому самому кошторисі доходів і видатків, що й бюджетних коштів. Облік дохо­дів спеціального фонду ведеться за єдиним планом рахунків і на одному й тому самому балансі. Операції з доходами спеціального фонду оформляють тими са­мими первинними документами, що й з бюджетними асигнуваннями, відносно них діє та сама класифікація видатків за кодами економічної класифікації.

Для зберігання коштів спеціального фонду і операцій з ними установи від­кривають спеціальні реєстраційні рахунки у відповідному органі Державного казначейства або поточні рахунки в установах уповноважених банків, в яких їм відкрито поточні бюджетні рахунки. Тобто у разі потреби на ім'я бюджетної уста­нови може бути відкрито спеціальні реєстраційні або поточні рахунки.

Для обліку операцій на поточному і реєстраційному рахунках за коштами спеціального фонду використовують такі субрахунки:

Субрахунки для обліку коштів спеціального фонду

Код субрахунку Назва субрахунку
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

На субрахунках 313, 323 на підставі виписок банку (органу ДК) обліковуються кошти , що надійшли на імя установи як плата за послуги, що надають­ся бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що одержують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльно­сті; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна

На субрахунках 314, 324обліковуються кошти , що надійшли на імя установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодій­ні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавст­вом отримують бюджетні установи

На субрахунках 316, 326 обліковуються кошти установ, які відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Зарахування спеціальних коштів на поточні (реєстраційні) рахунки здій­снюється у формі безготівкових розрахунків або у формі внесення платежів го­тівкою, яку не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на поточний (реєстраційний) рахунок.

Операції на поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках спеціальних коштів здійснюються у загальновстановленому порядку в межах залишку коштів на цих рахунках.

Операції з руху коштів на поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках відображають в меморіальному ордері № 3 (накопичувальній відомості ф. № 381).

Для обліку доходів спеціального фонду в Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено пасивний рахунок71 „Доходи спеціального фонду".Характеристика субрахунків до рахунку 71 „Доходи спеціального фонду"

№ з/п Субрахунок Характеристика субрахунку
номер назва
Доходи за кош­тами, отрима­ними як плата за послуги Обліковують надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надають­ся бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що одержують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльно­сті; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна
Доходи за інши­ми джерелами власних надхо­джень бюджет­них установ Обліковують надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодій­ні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавст­вом отримують бюджетні установи
Доходи за інши­ми надходжен­нями спеціаль­ного фонду Обліковують надходження установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету, для витрати згідно з кошторисом
Кошти батьків за надані по­слуги Обліковують надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші по­слуги, крім шкіл-інтернатів
Доходи, спрямо­вані на покриття дефіциту загаль­ного фонду Обліковують кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету
Доходи за витра­тами майбутніх періодів Обліковують суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що на­дійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами

Розрахунки з батьками за утримання дітей в дошкільних закладах обліковують на субрахунках № 674 та 714.

На субрахунку 674 „Розрахунки за спеціальними видами платежів" ведуть і розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за і навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах.

Основні бухгалтерські проводки

з обліку доходів спеціального фонду та операцій з ними наведено

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що належать до плати за надані послуги, оренди та реалізації майна відповідно до чинного законодавства України 313, 323 364, 674
Нарахування плати за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи, від господарської та/або виробничої діяльності, визначені переліками послуг, що можуть надаватись бюджетними установами за плату, затвердженими Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі 364, 674 711, 714
Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи
Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги
Пред'явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби навчально-виробничими майстернями
Надходження від підприємств на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого навчання 313, 323
Реалізація будинків, споруд: 131,401
На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України 364,675 811 711, 642
Списання необоротних активів унаслідок недостачі, установленої при інвентаризації тощо 401, 131-133 104-122
Водночас роблять другий запис на суму вартості відшкоду­вання збитків, яка оплачується на рахунок винних осіб
Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103-122, 811
Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених під час інвентаризації 231-236, 238, 239
Отримані як гуманітарна допомога, основні засоби, інші необоротні матеріальні і нематеріальні активи Водночас здійснюють другий запис: 10,11,12 401, 13
Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гумані­тарної допомоги (зокрема надходження у натуральній формі) 23, 301, 302, 314, 324
Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 316, 326
Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 316, 326
Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році 316, 326
Нарахування плати за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 364,674
Надходження коштів за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах 301, 313, 323 301, 364, 674
Повернення плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах
Списуються остаточними оборотами доходи спеціального фонду, що згідно з кошторисом зараховані до поточного бюджетного року 711, 712, 713,714

Синтетичний облік доходів спеціального фонду ведеться в книзі „Журнал-головна" форми №308.

Аналітичний облік одержаних бюджетних асигнувань та доходів за спеці­альними коштами (крім капітальних вкладень) ведеться у книзі (картці) аналітичного обліку отриманих асигнувань та в картці (книзі) аналітичного обліку касових видатків за кодами бюджетної класифікації, статтями кошторису відпо­відного міністерства та видами спеціальних коштів, а у бюджетних установах, до яких зараховані на фінансове забезпечення інші бюджетні установи, — за кож­ною бюджетною установою, що обслуговується.

Нараховані протягом місяця доходи спеціального фонду бюджетної уста­нови групують в Накопичувальній відомості нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ ф. № 409 (меморіальний ордер № 14). Накопичувальну відомість використовують для обліку операцій нарахування доходів спеціально­го фонду (субрахунки 711 „Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 „Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713 „Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид доходів спеціального фонду відкривають окремі меморіальні ордери, які нумерують від­повідно № 14-1, 14-2, 14-3.

Наприкінці місяця підводять всі підсумки та позицію „Сума оборотів за ме­моріальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переносять до книги „Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписують виконавець, особа, що перевірила меморі­альний ордер, та головний бухгалтер.


0005359517260977.html
0005406761638038.html
    PR.RU™