Тема 6. Групова динаміка та нормативна поведінка в групі

Предыдущая12345678910Следующая

Проблема розвитку та динаміки малої групи. Поняття та процеси групової динаміки. Механізми групової динаміки: розв’язання внутрішньогрупових суперечностей, „ідіосинкратичний” кредит, психологічний обмін. Поняття про групові норми. Експерименти М.Шеріфа, С.Аша. Феномени „групової свідомості”, „групового тиску”. Функції групових норм. Нормативний та інформаційний впливи групи на індивіда. Конформізм та конформність. Вплив меншості на групу. Поняття згуртованості в соціальній психології. Мала група як колектив. Групові конфлікти. Індивідуальні та групові рішення. Групове завдання. Етапи прийняття рішення.

Методичні поради:

Поняття “групова динаміка” має такі значення:

- певний напрямок дослідження малих груп у соціальній психології (школа К.Левіна);

- певні методики, якими можна користуватися у вивченні малих груп, більшість із яких розроблено в школі К.Левіна;

- “групова динаміка” на відміну від статики означає сукупність тих динамічних процесів, які одночасно відбуваються в групі в якусь одиницю часу і які знаменують собою рух групи від стадії до стадії, тобто її розвиток.

Динамічні процеси важливо розглядати з двох сторін: по-перше, з точки зору утворення малої групи, по друге, з точки зору явищ групової життєдіяльності, які виникають у ситуації розвитку сумісної діяльності.

Питання психологічних механізмів утворення малої групи досліджується в соціальній психології двома шляхами. Перший передбачає аналіз механізму прийняття кожним членом групи уже існуючої групової ціннісно-нормативної системи. Ця проблема стосується “підключення” до групи нового члена і передбачає дослідження феномена тиску групи на індивіда. Другий шлях передбачає аналіз процесу створення групових норм та цінностей за умови одночасного вступу в групу багатьох індивідів та наступне все більш повне прийняття цих норм, сприйняття всіма членами групи групових цілей.

Феномен групового тиску в соціальній психології отримав назву конформізму. Конформізм полягає не просто в тому, що індивід діє так само, як всі, але в тім, що він піддається впливові загальної дії, тобто, він поводиться так, як це було б, коли б він був наодинці.

Американськими соціальними психологами було здійснено ряд експериментів, в яких вивчалися особистості та закономірності конформізму. Експерименти М.Шеріфа, С.Аша, С.Міліграма вважаються класичними. В їх основі – метод “підставної групи”.

У соціальній психології виділяється два види впливу групи на індивіда: нормативний і інформаційний. Інформаційний вплив здійснюється в ситуації, коли людина прагне отримати деяку інформацію, нестачу якої вона відчуває, для створення особистої стратегії поведінки. Коли потреба в такій інформації стає особливо гострою, поведінка інших буде цінним джерелом інформації.Нормативний вплив – це вплив на особистість соціальних (групових) норм в ситуації, коли вона змушена підпорядковуватись цим нормам, щоб бути прийнятою, а не відкинутою суспільством (групою).

Теорія соціального поштовху досліджує характеристики групи і умови, за яких люди більш за все схильні підпорядковуватися нормативному соціальному впливу. Згідно цієї теорії імовірність того, що індивід стане звертати увагу на нормативний вплив, що виходить від інших людей, залежить від трьох факторів: сили групи, тобто того, наскільки важливою для індивіда є дана група людей; безпосереднього впливу, тобто того, як близько в часі та просторі розташована до індивіда група, яка намагається впливати на нього; чисельність, тобто кількості людей, що входять у дану групу.

Соціальний вплив на індивіда може здійснювати і меншість членів групи. Вплив меншості в соціальній психології розглядається як інформаційний тиск. Чисельна меншість фактично може бути “більшістю”, якщо вона здатна нав’язати свої оцінки, думки, уявлення іншим членам групи.

У соціальній психології досліджуються умови, за яких меншість впливає на групу. Цими умовами є: послідовність у відстоюванні своєї позиції; упевненість у собі і в своїй позиції; наявність “відступників” з боку більшості.

Важливою стороною проблеми формування та розвитку малої групи є проблема групової згуртованості. Групова згуртованість – це процес формування особливого тиску зв’язків у групі, що дозволяють зовнішньо задану структуру перетворити в психологічну спільноту, в системний психологічний організм, який функціонує за своїми особливими законами.

Підходи до дослідження згуртованості у вітчизняній соціальній психології спираються на ідею про те, що головним інтегратором групи є сумісна діяльність її членів. Цей підхід найліпше представлено в “теорії діяльнісного опосередкування міжособистісних стосунків” О.В.Петровського.

Мала група, яка розглядається як вищий рівень розвитку групи, що характеризується високою згуртованістю, єдністю ціннісно-нормативної орієнтації, глибокою ідентифікацією і відповідальністю за результати сумісної групової діяльності, визначається поняттям “колектив”.

До динамічних процесів малої групи також відноситься і процес прийняття групового рішення. Теоретичною основою проблеми групового рішення є питання порівняння цінності групових та індивідуальних рішень. В 70-х роках ХХ ст. було описано феномен, який отримав назву ”групомислення”. Групомислення погіршує якість прийняття рішення до межі нижчої за усереднене. Феномен групомислення виникає тоді, коли збереження єдності та солідарності групи вважається членами групи більш важливим, ніж реалістичний погляд на речі.

Дослідження процесу прийняття групового рішення виявило також феномен поляризації, який полягає в тім, що в процесі вироблення значущого для групи рішення відбувається своєрідна екстремізація групової думки: вона тяжіє до крайніх значень, а кількість середніх, проміжних рішень скорочується. Окремим випадком групової поляризації є феномен зрушення до ризику, який виявляється в тому, що загальноприйняте групове рішення виявляється більш ризикованим порівняно з усередненим.

Проблеми прийняття групових рішень пов’язані з розробкою технологій прийняття ефективних рішень. Найбільш дослідженою є техніка проведення дискусій, яка відбувається перед прийняттям групового рішення.


0005837075468089.html
0005852260708263.html
    PR.RU™